"Offentlig sektor har hamnat efter"

ÅSA-Z-foto-skarpt.jpg

Åsa Zetterberg, sektionschef på avdelning för digitalisering på SKL och med i Digitaliseringsrådet.

Regeringens Digitaliseringsråd och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetar med att få till ett Sverige i digital framkant. Åsa Zetterberg är centralt involverad i båda sammanhangen och hon har tankar om vad som krävs för en lyckad digitalisering, både på nationell och kommunal nivå.  

Åsa Zetterberg arbetar som sektionschef på avdelning för digitalisering på SKL och hon sitter även med i Digitaliseringsrådet som regeringen inrättade under våren 2017. Digitaliseringsrådet, som leds av digitaliseringsminister Peter Eriksson och består av tio personer, arbetar med att följa utvecklingen och jämföra Sverige med omvärlden. Rådet ska främja utvecklingen och föreslå konkreta insatser som leder till att Sverige når visionen om att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Tre viktiga områden för rådet att arbeta med är alltså att följa, främja och föreslå.

 Digitaliseringsrådet behövs också för att få till ett samlat ledarskap i regeringens strategiska arbete med digitalisering. Digitalisering är en viktig fråga inom alla politiska områden och verksamheter, och det behövs mer samordning och synergier mellan och inom det offentliga, men också mellan offentliga och privata aktörer.

Vad gör Digitaliseringsrådet för att driva på utvecklingen?

 Vi verkar inom de fem områden som regeringen lyfter fram i sin digitaliseringsstrategi: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Vi kommer att inledningsvis fokusera på insatser inom digital kompetens som vi tycker är särskilt prioriterat. Här bjuder vi bland annat in till seminarier och dialog för att diskutera kring konkreta förslag på insatser som behövs. Vi arbetar också med att ta fram ett index för att följa hur bra Sverige är på att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

ds 2016.jpg

Digitala strategier

Åsa Zetterberg är en av talarna under Digitala strategier 22 november. Anmäl dig här. 

Offentlig sektor på efterkälken

Zoomar vi ut lite från Digitaliseringsrådet och fokuserar helt på SKL, som har alla kommuner, landsting och regioner som sina medlemmar, så arbetar även denna organisation som bekant med att utveckla välfärden genom digitalisering.

 Digitaliseringen är en nyckel om vi ska klara av att finansiera välfärden framöver. Vi har en enorm utmaning kopplat till den demografiska utvecklingen där färre ska försörja fler, vilket självklart skapar ett ökat tryck på kommuner, landsting och regioner. Stora effektiviseringar behövs och kan nås om vi använder digitaliseringens möjligheter tillsammans med nytänkande kring arbetssätt och service. Personligen ser jag stora möjligheter med förbättrade beslutsstöd, AI och automatisering av delar av myndighetsutövningen för att frigöra resurser till där de behövs mest.

 Medborgarna är vana vid smarta digitala tjänster från olika branscher men tyvärr har offentlig sektor hamnat efter. I undersökningar som SKL låtit göra så är sju av tio medborgare positiva till den ökade digitaliseringen i samhället, men bara två av tio tycker att kommuner och landsting lever upp till förväntningarna inom området. Där finns ett stort gap som vi behöver arbeta med att täppa till.

För att stödja kommuner, landsting och regioners verksamhetsutveckling och digitalisering har SKL förvärvat bolaget Inera AB, som bland annat erbjuder 1177 Vårdguiden med över åtta miljoner besökare per månad. Via Inera kan kommunal sektor utveckla och förvalta mer av grundläggande förutsättningar och gemensamma digitala lösningar. Genom SKL:s andra bolag SKL Kommentus genomförs gemensamma upphandlingar av digitala tjänster och verksamhetssystem.

 Det är viktigt att vi från offentlig sektor hittar ett bra samspel och tar vara på marknadens innovationskraft.

Vill ändra på lagar

SKL vill också förändra lagstiftningen så att digitaliseringens möjligheter kan tas till vara. Det gäller till exempel inom vård- och omsorgsområdet där regelverket idag utgår från organisationer snarare än individen, vilket begränsar möjligheten att utbyta information mellan olika vårdinrättningar, menar Åsa Zetterberg. De arbetar också mycket med kompetensutveckling och erfarenhetsspridning genom nationella och regionala mötesplatser, förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd, självskattningsverktyg, samverkansplattformen Deladigitalt.se och Smartarevalfard.se

När det gäller digitalisering så finns en stor skillnad kommuner emellan, där mycket beror på storleken. En av tio kommuner har inte en enda e-tjänst att erbjuda, andra kommuner har över 100 stycken - så olika är det runt om i landet. När det gäller e-tjänster så ligger skolorna lite längre fram, i 81 procent av landets kommuner kan man ansöka till gymnasiet via nätet och i 77 procent kan man göra frånvaroanmälan i grundskolan.

 Inte sällan får vi höra av mindre kommuner att de har behov av stöd och kompetens för att driva verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Tillsammans med våra bolag ska SKL stödja i denna förändringsresa.

Hur ska ni på SKL fortsätta ert arbete framöver?

 Vi kommer att tillsammans med våra bolag och utifrån kommuners, landstings och regioners behov ännu starkare driva på digitaliseringen inom offentlig sektor. Här vill vi gärna få till en kraftsamling och mer av samarbeten med regeringen och statliga myndigheter för att på riktigt kunna förenkla för människor och verksamheter i vårt land. Ett bra exempel på detta är samarbetet inom projektet Serverat, som pågår just nu tillsammans med regeringen, Bolagsverket och Tillväxtverket. Med digitala tjänster och guidning hjälper vi restaurangföretagare att starta och driva sina restauranger. Och vi vet att dessa tjänster verkligen uppskattas av företagarna. Karlskrona, Norrköping och Härryda är några av de kommuner som redan är igång och många flera är på väg in.

Tips för kommuner, landsting och regioner att lyckas med sin digitalisering

  1. Digitaliseringen är en av nycklarna till att klara välfärdens långsiktiga utveckling och finansiering. Det är en ledningsfråga! Marginalisera inte digitaliseringsfrågorna, utan skapa ett gemensamt lärande och ansvarstagande i hela organisationen.  
  2. Bejaka medarbetares inneboende förmåga att hitta nya kreativa lösningar. Arbeta med att skapa en kultur bland chefer och medarbetare som främjar nytänkande, innovation och mod. Våga testa och lär av misstagen.
  3. Spring inte rätt in i olika ”it-projekt” och ”it-lösningar” utan att fånga de verkliga behoven från verksamhet och användare. Jobba nära tillsammans med användarna. Inte sällan är tekniken den enkla delen i förändringsarbetet. Det viktiga är att få med människorna och förändra arbetssätt och förhållningssätt.
  4. Omvärldsbevaka och jämför er med andra och se vad ni kan inspireras av och ”stjäla” i goda idéer och lösningar. Kolla till exempel in Deladigitalt.se och Smartarevalfard.se. Sitter ni med ett bekymmer eller ser en möjlighet som ni tror att även andra kommuner, landsting eller regioner har – sök samverkan till exempel via SKL och våra bolag
  5. Ta informationssäkerhetsfrågorna på allvar. Säkerställ att ni har kompetens och rutiner för att arbeta förebyggande och i kris.

 

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet sattes samman under våren 2017. I deras mål ingår bland annat att:
- följa, analysera och utvärdera genomförande och effekter av regeringens insatser där sådan utvärdering inte redan sker
- följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden
- bidra med stödjande underlag för att främja genomförande av regeringens insatser
- lämna förslag till konkreta insatser med klargörande av aktörer och roller, synergier med EU:s politik för digitalisering måste säkerställas

Digitaliseringsrådets medlemmar utöver ordförande Peter Eriksson är:
Ann Helenius, Stockholms stad
Anna Felländer, Swedish House of Finance
Charlotte Brogren, Vinnova
Darja Isaksson, digital strateg
Jan Gulliksen, KTH
Jeanette Andersson, Minc
Martin Linder, Unionen
Nicklas Lundblad, Google
Sara Mazur, Ericsson
Åsa Zetterberg, SKL

8 september 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson ledarskapFoto SKL

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng