Tuffa it-krav gör H&M mer hållbart

H&M, Hållbarhet; Kvinna Håller Telefon Mot Kläder

H&M-gruppen insåg tidigt att hållbarhet omfattar alla delar av verksamheten, inte minst it-driften. Med begrepp som Green IT och engagemanget i Leadership for Change vill klädjätten visa vägen för organisationer i alla branscher och de flesta av världens länder.

Hur prioriterat är hållbarhet inom it för H&M-gruppen?

– Arbetet med hållbarhet genomsyrar hela verksamheten, även it-driften. I takt med att digitaliseringen accelererar suddas gränserna ut mellan verksamheten och it. Vi tar ansvar för hållbar drift som en del i koncernens värdekedja, säger Erik Nilsson, Business expert IT Sustainability, H&M Group.

Ni var tidiga med konceptet Green IT. Vad har det inneburit för er?

– Omställningen till en hållbar it-drift har gett lyckade resultat. Vi ställde tidigt tuffa krav på våra partners och leverantörer gällande klimatneutrala tjänster och produkter. När vi började arbetet handlade det också mycket om att utbilda kollegor om utmaningarna kopplade till it och tech, och att skapa engagemang för planerna på att motverka it-verksamhetens mindre bra effekter. Vi hoppas att fler kan dra nytta av vår omställning, och har delat våra erfarenheter med andra företag och myndigheter.

Berätta om initiativet ”Double sales, half impact” som pågick i fem år?

– Vi insåg tidigt att en ökad digitalisering skulle få en ökad påverkan på vårt klimat, på resurser och på människor. En grundlig omvärldsanalys visade att vi skulle kunna halvera klimatpåverkan för vår it-drift. Vi insåg också att vi kunde reducera vårt behov av resurser kraftigt och minska påverkan också i leverantörsledet, till exempel när det gällde människors hälsa och arbetsvillkor.

– Vi åstadkom goda resultat på kort tid tack vare en tydlig riktning och strategins starka interna förankring. Sänkta energikostnader och en cirkulär hantering av hårdvara resulterade också i ett ekonomiskt överskott.

Berätta om ert arbete med att hållbarhetsklassa it-produkter?

– Vi har skapat en intern standard för våra vanligaste hårdvaruprodukter där vi använder fasta tröskelvärden för energikonsumtion. För att värna om såväl våra medarbetare som de anställda inom leverantörskedjan av hårdvara exkluderar vi produkter som innehåller potentiellt farliga ämnen. En annan parameter är produkternas vikt, eftersom minimalistisk design är bättre för klimatet och jordens resurser. Vi försöker också prioritera produkter som innehåller återvunnet material.

Vilka är era utmaningar med återtag?

– I en global kontext finns utmaningar i lokala lagar och regler, men också skillnader i synen på de utmaningar vi står inför och vilka lösningar som krävs. Vi har etablerat ett globalt program för återtag av utrustning, som innebär att uttjänt hårdvara rekonditioneras av certifierade partners för återförsäljning på en andrahandsmarknad. Det är en viktig del i vårt arbete för att bidra till en cirkulär verksamhet.

Erik Nilsson, H&M

Erik Nilsson, Business expert IT Sustainability, H&M Group.

Vilken är den största nyttan med samarbetet i Leadership for Change?

– När olika företag och myndigheter står enade blir vi starkare. När vi dessutom bjuder in industrin till att samarbeta kring de här frågorna ökar möjligheten att ställa om en linjär verksamhet till att bli cirkulär.

Hur ser H&M-gruppens fortsatta hållbarhetsarbete ut?

– Klimatfrågan är ständigt i fokus och industrin och konsumerande parter har kommit en bit på vägen vad gäller klimatneutral it-drift och tjänster. Men industrin behöver också samarbeta för att kontinuerligt skapa lösningar för en mer cirkulär it-industri. Det är en förutsättning för att hushålla med jordens resurser och värna människors hälsa och mänskliga rättigheter.

Vilka är dina råd till andra organisationer som vill göra sin it-verksamhet mer hållbar?

– Börja med att etablera en klimatstrategi med tydliga mål och en tidsplan. Gör en plan för hållbara inköp, här finns mycket erfarenhet och riktlinjer att utgå ifrån. Använd certifierade partners för återtag av uttjänt hårdvara och elektronik. Ett sista råd är göra regelbundna uppföljningar av resultaten, och att dela framsteg och lärdomar med berörda parter.

23 november 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjölddigitFoto H&M-gruppen

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng