Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Bäddat för Industri 4.0

När samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material presenterar sin tredje rapport ligger fokus på testbäddar för smart tillverkning, cybersäkerhet och AI som strategiskt viktiga områden. Efter två års arbete finns också en rad goda exempel från verkligheten att peka på för samarbetsparterna från näringsliv, akademi och fack.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 5 september 2018 ledarskap

rapport-om-industri-4-fran-regeringen.jpg

I september 2016 presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg fem strategiska samverkansprogram. De handlade om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera samt ta vara på och bevara jordens resurser och ekosystem, och var resultatet av Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför stora samhällsutmaningar.

5 program

De fem samverkansprogrammen är:

 • Nästa generations resor och transporter
 • Smarta städer
 • Cirkulär och biobaserad ekonomi
 • Life science
 • Uppkopplad industri och nya material

Arbetet skulle drivas i fem samverkansgrupper med uppgift att genom utbytet mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi hitta smarta lösningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.  I samverkansgruppen Uppkopplad industri och nya material deltar representanter för bland annat Ericsson, IKEA Industry, Lunds universitet, Unionen, Teknikföretagen, Scania, SKF och Swetox.

Sju fokusområden

Den tredje rapporten från Uppkopplad industri och nya material pekar på en rad prioriterade områden för innovation och konkurrenskraft:

 • Testbäddar: Att stärka testmöjligheterna för att utveckla smart tillverkning i Sverige.
 • Digital säkerhet: Att samla den svenska ex­pertisen kring digital säkerhet och tillförlitlig­het ur ett industriellt perspektiv.
 • Material: Att förstärka kopplingarna mellan materialforskning och industriella användare av nya material.
 • Additiv tillverkning: Att samla och utveckla den svenska expertisen kring additiv tillverk­ning och 3D-printing.
 • Samverkan: Att utveckla sam­arbeten mellan stora och små företag för att påskynda innovationsarbete.
 • Kompetensförsörjning: Utvecklat arbete kring hur industrins kompetensbehov kan till­godoses.
 • Utöver dessa områden har samverkansgruppen även identifierat AI som ett strategiskt viktigt område.

Stora framsteg

Under de två år som arbetet pågått i samverkansgruppen har det hänt mycket inom de prioriterade områdena:

Testbäddar

Inom testbäddsområ­det har en rad viktiga satsningar initierats inom det Stra­tegiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Både för att utveckla den svenska testbäddsinfra­strukturen och för att initiera test- och demon­strationsprojekt. Dessutom har bland annat Chalmers Stena Indu­stry Innovation Lab lanserat konkreta testbäddar.

Digital säkerhet

Inom området informations- och cybersäkerhet har bland annat Stiftel­sen för Strategisk Forskning initierat ett forskningsprojekt kring cybersäkerhet för framtidens fabriker. Vinnova finansierar såväl tekniska lösningar som centrumutbildningar med fokus på cybersäkerhet.

Material

Inom materialområdet leder Swerea en satsning på en testbädd för lätt­viktsprodukter, som ska göra det enklare för fors­kare och industri att utveckla produkter med nya avancerade material med hög grad av cirkularitet.  

Additiv tillverkning

Området additiv tillverkning är också i snabb ut­veckling i Sverige. Ett gott exempel på det är den produktions­lina som byggs upp av Swerea och industriella parter för additiv tillverkning av me­talliska material. Inom området har också det stra­tegiska innovationsprogrammet Metalliska material lanserat flera strategiska projekt med syfte att in­dustrialisera den additiva tillverkningsprocessen.

Samverkan

Utökad samverkan mellan de stora industriföre­tagen med bas i Sverige och Sveriges många mindre innovativa företag har bland annat resulterat i ABB SynerLeap och IGNITE Sweden-projektet.

Ett arbete från RISE och Swedish Incubators & Science Parks med rubriken Translucent Business är ett annat viktigt verktyg i arbetet med att i stor skala matcha storbolag med experter som kan lösa bolagens utmaningar.

Kompetensförsörjning

Förra året tillkom fokusområdet kompetensförsörjning. Det har bland annat medfört satsning­en på projektet Civilingenjör 4.0, med kurser inom IoT, robotik, 5G och AI utvecklats och integrerats i in­genjörsutbildningar runtom i Sverige.

AI

Samverkansgruppen har också lyft AI som ett område där det behövs samverkan. Något som bland annat bidrog till att Vinnova fick i uppdrag att kartläg­ga Sveriges situation inom AI, tillsammans med satsningar på Lindholmen AI för att nämna några.

Vad händer nu?

Förutom raden projekt och satsningar i svallet av samverkansprogrammet, pekar rapporten på hur det strategiska arbetet bör drivas i framtiden. Bland annat framgår att:

 • Politisk närvaro ger arbetet tyngd och priori­tet, och underlättar mobilisering av aktörer.
 • Det är värdefullt att arbeta med skalbara piloter för att utvär­dera idéer.
 • Att samlas kring ett mindre antal prioritering­ar är viktigt. Det svenska innovationsarbetet är världsledande men har en tendens till spre­tighet och underkritisk finansiering av strate­giska områden.

Samverkansgruppen kommer inte ha några fler möten men arbetet drivs vidare i olika former och konstellationer. Fortsättning följer med andra ord.

Källa: Näringsdepartementet

Rekommenderad läsning

skogsarbeteare.jpg
video

Digitalisering i rätt tid för Stora Enso

15 dec 2017 digit

Stora Enso tror inte på innovation i isolation. Tillsammans med sina medarbetare och startups i Sverige och Finland utvecklar koncernen såväl smarta förpackningar som AI för administration och underhåll.

AdobeStock_97576824_2.jpg
video

ABB automatiserar i molnet

30 nov 2017 digitala strategier

Med investeringsperioder på drygt 30 år står ABB med 140 000 anställda inför speciella utmaningar när det gäller automation och digital innovation. Klart är ändå att framtiden ligger i molnet.

KragicDanica_robot_2.jpg

Danica Kragic: Robotar gör oss mänskliga

30 okt 2017 ledarskap

För Danica Kragic på KTH är robotar och AI förutsättningen för bättre vård, bättre utbildning och ett bättre samhälle. Helt enkelt för att robotar ger oss mer tid med andra människor. Men för att komma dit behöver robotar både lära sig diska och läsa manualer.

tre-industrirobotar-packar-plockar.jpg

Så träffar du AI-eliten

13 feb 2018 digit

När ABB, Ericsson, Astra Zeneca och andra ledande företag diskuterade industrins möjligheter kring AI stod affärsmodeller och forskningens betydelse högt på agendan. Industrins dag var den första i en serie om fem som ordnas av WASP AI, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.

robot .jpg

"Vi behöver hitta andra värden än jobb i våra liv"

21 nov 2016 ledarskap

På Microsoft Techdays pratade leverantörsjättens teknikchef Daniel Akenine om arbetets roll på livet i framtiden, automatiserade krig och andra kommande samhällsförändringar.
– I och med att det i framtiden kanske inte är soldater som krigar utan maskiner kan också barriärerna för när länder är redo att kriga bli lägre, säger han.

robot .jpg

Tekniken som förändrar världsekonomin

7 mar 2017 digit

Världen blir allt mer robotiserad, digitaliserad och uppkopplad och 2020 spås det finnas hela 20,4 miljarder uppkopplade enheter runtom i världen. Alla frid och fröjd med det? Nej, inte enligt Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

mikaeldamberg_2_3.jpg

Digitalt testlabb på Chalmers

15 maj 2018 digit

Det nyöppnade Stena Industry Innovation Laboratory på Chalmers campus Lindholmen är ett 1 000 kvadratmeter stort testlabb för digitalisering och framtidens jobb inom industrin. Labbet är ett resultat av en donation och kan påskynda industrins och samhällets digitala transformation. 

huvudentre på science park center i göteborg en fin sommardag.jpg

Regeringens plan för AI

16 maj 2018 digit

En ny internationell samverkansmiljö för AI ska etableras på Lindholmen Science Park i Göteborg, i syfte att realisera nyttan med AI. Det meddelade digitaliseringsminsiter Peter Eriksson på en presskonferens, samtidigt som näringsminister Mikael Damberg har förtydligat regeringens AI-mål.

liten-robot-med-statistisk.jpg

Regeringen satsar på AI

3 jul 2018 digit

Behovet av fördjupade kunskaper om AI är stort på arbetsmarknaden och i det övriga samhället. Därför investerar regeringen 40 miljoner kronor på högskoleutbildning inom AI som också ska främja det livslånga lärandet.