informationssäkerhet

Informationssäkerhet, även kallat datasäkerhet, är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut på fel ställe, förvanskas eller förstörs, och för att informationen ska finnas tillgänglig när och där den behövs.

Läs mer

Människor Går Över Övergånsställe

Informationssäkerhet innebär i breda drag att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.

MSB har som uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Detta berör allt från organisationer, kommuner, myndigheter, företag och enskilda personer. 2018 kom Dataskyddsförordningen GDPR, som står för General Data Protection Regulation, och gäller för alla organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Här är syftet att skydda persondata för alla medborgare i EU, som också får utökade rättigheter såsom rätten att bli glömd, ändra felaktiga uppgifter eller få sin data flyttad.

NIS-direktivet, å sin sida, berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner. Aktörerna som arbetar med dessa tjänster måste vidta en del åtgärder för att efterfölja säkerhetsnivån som direktivet kräver. Några av dessa är incidentrapportering, rapporteringsskyldigheter och årlig uppföljning på säkerhetanalyser.

ISO 27000 är en globalt erkänd standard för informationssäkerhet. Att arbeta efter den uppges kunna säkerställa en bättre struktur och en högre förutsägbarhet.

Här kan du läsa Voisters alla artiklar om informationssäkerhet.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng