Karlstad tidiga med drönare för 3d-modeller och stadsplanering

Karlstad Från Ovan

Detta är ett stockfoto över Karlstad och inte en bild från kommunens egna drönare.

Karlstad är en av de första kommunerna i Sverige som har fått tillstånd att köra drönare över bebyggda områden. Syftet är att effektivare kunna uppdatera stadens kartor och i förlängningen bidra till en smartare stadsutveckling.

– Vi på lantmäteriavdelningen intresserade oss för drönare då vi ser tekniken som ett användbart instrument och ett komplement till våra mer traditionella mätinstrument, säger Björn Jingfors, mätningsingenjör på lantmäteriavdelningen, Karlstads kommun.

Uppdaterar kartor snabbare

En lantmäteriavdelning på en kommun har som grunduppdrag att hålla kommunens kartor uppdaterade och med drönare är förhoppningen att effektivisera insamlingen av den geografiska informationen som krävs för detta.

I första hand handlar det om så kallade fotogrammetriska mätuppdrag, vilket är ett sätt att mäta ut tredimensionella positioner för objekt utifrån fotografiska bilder, som i detta fall tas av drönarna.

– Vi har en ny ajourhållningsplan för kommunens baskarta och kommer använda drönare för datainsamling. Vi kan spara mycket tid genom att flyga över ett område i jämförelse med terrester-mätning från marken. Ett av syftena med datainsamling via drönare är också att framställa 3d-modeller som kan användas för att visualisera stadsutveckling.

Drönare

En av Karlstads drönare.

Kan drönarflygningar komma att användas av andra förvaltningar för andra typer av arbeten (exempelvis matleveranser) i framtiden?

– När vi byggde upp drönarorganisationen var grundtanken att få i gång en verksamhet som skulle täcka våra behov,  men vi har också tänkt ur ett större perspektiv att andra förvaltningar kan ha nytta av tekniken. Vi har därför utformat en organisation som ska kunna växa. I dagsläget täcker inte tillståndet in möjligheten att utföra leveranser eller flyga bortom synhåll, men om uppdrag hamnar inom tillståndets ramar kan vi utföra dessa.

Speciella tillstånd krävs

Karlstads kommun är en av de första kommunerna i Sverige som har tillstånd av Transportstyrelsen att använda drönare över bebyggelse i gles- och tätbefolkade områden. För det krävs bland annat ett så kallad SORA-tillstånd (Specific Operation Risk Assesment).

– Vi har idag ett tillstånd i den specifika kategorin som möjliggör flyguppdrag inom hela Karlstads kommuns geografiska område.

För att kunna få ett sådant tillstånd måste man visa upp en organisation med tydliga roller och ansvarsområden, och en tillhörande verksamhetsbeskrivning om vilket geografiskt område som ska undersökas och med vilken drönare.

Björn Jingfors, Karlstads Kommun

Björn Jingfors.

En annan fråga handlar om eventuella risker under flyguppdrag och det ska finnas en krishanteringsplan om något oförutsett händer. Inför varje drönaruppdrag ska även specifika SORA-beräkningar utföras. Karlstad har även en flygplats att ta hänsyn till, som kommunen har ett samarbetsavtal med.

– Vi är väldigt nöjda med dialogen vi haft med Transportstyrelsen och vi känner att det gav oss mycket. Vi har även haft en extern konsult som stöd och bollplank under hela tillståndsarbetet, säger Björn Jingfors.

När och hur utvärderas det om drönarsatsningen är lyckad?

– Vi kommer utvärdera successivt. En större utvärdering kommer att göras efter första året när det troligen även kommer en delvis uppdaterad version av tillståndstypen SORA (SORA 2.5). Vi kommer också löpande att se över behovet hos andra förvaltningar och ta dessa i beaktning, säger Björn Jingfors.

19 april 2024Uppdaterad 26 april 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock, Karlstads kommun, Privat

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng