Umeå kommun omstrukturerar och IoT-satsar

Bild På Kolbäcksbron Och Bild På Siffror

Kolbäcksbron i Umeå. Foto: Adobe stock

För att kunna ta ett helhetsgrepp kring digitalisering genomför Umeå kommun nu en organisationsförändring där man slår ihop digitaliseringsgrupperingen med it-grupperingen. Därtill arbetar kommunen med att öka medborgarnyttan genom IoT och AI. 

Umeå kommun arbetar just nu med att skapa rätt förutsättningar för att kunna öka farten i den digitala omställningen. Som en del av detta genomför kommunen en organisationsförändring. Tidigare har man haft en gruppering för verksamhetsutveckling och digitalisering, och en annan gruppering för it. Dessa slås nu ihop till en gemensam verksamhet.

– Namnet på den nya verksamheten är Digital omställning och IT. Detta är en pusselbit för att jobba närmare varandra och lättare kunna ta ett helhetsgrepp kring digitalisering, säger Mattias Wallmark, verksamhetschef för Digital omställning och IT i Umeå kommun.

Det finns ett antal utmaningar kopplade till det pågående förändringsarbetet. En utmaning är finansiering, och en annan är att det är många förändringar kopplat till omställningen som behöver genomföras på kort tid. För Mattias Wallmark gäller det att säkerställa rätt prioritering av insatserna.

– Kompetensförsörjningen är ett av de viktigaste områdena vi måste prioritera. Det är en stor utmaning i kommunen som helhet och i min verksamhet. Vissa kompetenser är svåra att hitta och bibehålla i den hårda konkurrensen. 

– Den finansiering vi har idag täcker i stort sett en vidmakthållande basnivå. Därför behöver vi effektivisera oss men också och våga omprioritera våra pengar. Om en satsning inom ett område skapar värde för någon annan verksamhet kan medel behöva flyttas över verksamhets- och förvaltningsgränser på ett enklare sätt än dagens hantering. Det pågår också ett löpande arbete att automatisera manuella processer för att kunna frigöra resurser för annat. 

IoT-samarbete och AI

Umeå kommun försöker också öka effektiviseringen och medborgarnyttan med hjälp av IoT och AI. Här har kommunen nyligen inlett ett samarbete med Umeå Energi. Energibolaget har infört en IoT-plattform och säljer plattformen som tjänst till kommunen. 

– Arbetet är ännu i sin linda, men vi har ett antal sensorer på plats som samlar in data. Nu ska vi ta nästa steg och använda den nya datan, i kombination med andra informationsmängder för att få bättre uppföljning, stöd till faktabaserade proaktiva och prediktiva beslut och automatiserade processer.

På sikt kan IoT-användningen komma att göra nytta för både kommunen och medborgarna på flera olika sätt, tror Mattias Wallmark. 

– Vi kan använda datan som genereras till att sprida information till medborgarna. Vi hämtar data från exempelvis fastigheter eller från vatten- eller energisektorn, som vi sedan kan omvandla till något konkret och intressant för medborgarna.

– Därtill kan vi inom kommunen få proaktiv information som kan effektivisera arbetet. Inom äldreomsorgen kan vi exempelvis fånga upp information från brukare, så att vi inte behöver åka ut i onödan. Därtill kan vi ligga ett steg före när hjälp verkligen behövs. Jag tror att det är ett område som kommer att växa mycket hos oss framöver. 

När det kommer till AI tittar kommunen på att införa en AI-chattbot på deras interna och externa webbplatser. Här har man ett pilotprojekt igång, där chattbotten ska göra det lättare att hitta rätt information. 

– Utöver chattbotten försöker vi även skaffa bättre förutsättningar för AI och datahantering generellt. Det är ett stort arbete som kommer att behöva ta tid, och som måste balanseras med riskerna som finns i och med att vi är en offentlig verksamhet. Samtidigt vill vi dra nytta av den nya teknikens möjligheter.

19 februari 2024Uppdaterad 22 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng