Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Lite Digital Sverigekarta; Viktoria Hagelstedt, Digg; Offentlig Sektor, Digital Infrastruktur, Myndighet

Viktoria Hagelstedt på myndigheten för digital förvaltning, Digg. Foto: Digg

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är nödvändiga.

Den förvaltningsgemensamma, digitala infrastrukturen som Digg ansvarar för att etablera i Sverige går under namnet Ena. Målsättningen är att informationsutbytet såväl inom offentlig sektor, som mellan offentlig och privat sektor, ska bli effektivare och säkrare. Arbetet sker i samarbete med statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Inom Ena finns exempelvis lösningar för att säkerställa vem som är vem och får göra vad digitalt, ramverk och gränssnitt för att tillgängliggöra data till rätt mottagare, och lösningar för att skicka säkra meddelanden.

– Istället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sina egna sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa gemensamma grundläggande behov. Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster, säger Viktoria Hagelstedt som är avdelningschef för samordning och datadelning på Digg.

Exempel på tjänster som redan har utvecklats är Bolagsverkets tjänst Mina ombud som gör det möjligt att dela digitala fullmakter med andra parter. Idag används den av företagare när de ska peka ut personer som ska utföra saker åt dem. Andra tjänster som redan är i bruk är digital post, e-identifiering och e-underskrifter.

Kommande tjänster under 2024

Under 2024 ligger fokus på att utveckla tjänsterna kring Mina ombud så att tjänsten ska fungera även för privatpersoner. Ytterligare tre områden står i fokus under året: Mina ärenden, Identitets- och behörighetshantering och Metadatahantering.

Mina ärenden

I Mina ärenden, en nationell standard för ärendeåterkoppling, är tanken att privatpersoner och företag ska få sina ärenden med det offentliga på en samlad, digital plats. Användaren kommer också att kunna se var i ärendena hen befinner sig och vem som är ansvarig för nästa steg.

– Förhoppningen är att öka användarnas förtroende och trygghet i mötet med det offentliga Sverige, oavsett vem de är i kontakt med, säger Viktoria Hagelstedt.

Det är Skatteverket som håller i taktpinnen, och under 2024 arbetar myndigheten med en så kallad vidareförmedlingstjänst som ska fungera som ett nav mellan offentliga aktörers API:er och aktörers egna användargränssnitt.

– Det kommer att effektivisera och förenkla anslutningen kraftigt, eftersom det underlättar integrationer både tekniskt och avtalsmässigt. Det bedöms få stor betydelse för anslutningen till Mina ärenden, i synnerhet för kommuner. 

Identitet och behörighetshantering

En annan tjänst i fokus handlar om identiteter och behörighetshantering, även kallat auktorisation, som främst utvecklas eftersom Sverige enligt Viktoria Hagelstedt ”saknar en nationell samsyn på hur identitets- och behörighetshantering ska fungera över organisations- och verksamhetsgränser."

– Offentlig sektor saknar gemensamma regler och förhållningssätt och de lösningar som finns idag bygger i stort sett på olika typer av sammanslutningar och överenskommelser, som helt eller delvis löser behovet för digital samverkan inom en viss verksamhetsdomän. Auktorisation omfattar digital infrastruktur och tjänster för att säkert och digitalt kunna auktorisera människor, organisationer och smarta saker, säger hon.

Digg har huvudansvar för utveckling, förvaltning och den tekniska driften. Under 2024 planerar man att bland annat ta fram specifikationer för användarauktorisation.

– Målet är att, över tid, skapa ett modulärt federativt system med en förvaltningsgemensam bas och möjlighet att utöka kraven för domänspecifika tillämpningar. Fokus är försörjning av identitets- och behörighetsstyrande uppgifter mellan organisationer i syfte att sträva mot ökad effektivitet, enklare integrationer och större samhällsnytta.

Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar.

Metadatahantering

Det tredje området, som hålls ihop av Digg, handlar om metadatahantering. Detta projekt går ut på att standardisera beskrivningar av data så att datan blir lättare att dela, använda och vidareutnyttja.

I projektet ingår flera statliga myndigheter, men även andra organisationer som SKR och Wikimedia.

– Under 2024 jobbar vi med särskilt värdefulla datamängder, svensk anpassning för EU:s metadataspecifikation (DCAT-AP) och beständiga identifierare. Värdefulla datamängder ska kunna identifieras och sorteras ut på Sveriges dataportal. Redan nu har en anpassning gjorts för att kunna identifiera särskilt värdefulla datamängder.

20 februari 2024Uppdaterad 22 februari 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Digg, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng