IMY redovisar 2022: Fler GDPR-ärenden men antalet böter minskar

Lena Lindgren Schelin

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

IMY hanterade sammanlagt 15 800 ärenden under 2022. Av dessa var 5 300 anmälningar om personuppgiftsincidenter och över 2 200 handlade om dataskyddsklagomål. Sammanlagt delade IMY ut sanktionsavgifter på drygt 9,7 miljoner kronor. Det visar myndighetens nya årsredovisning. 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har nu lämnat över sin årsredovisning för 2022 till regeringen. I redovisningen visar man på att året till stor del präglades av arbetet med att ta emot klagomål och genomföra fler tillsyner på ett bättre, effektivare sätt. Över 2 200 klagomål handlade om dataskydd. 

– Året som gått har vi sett ett förändrat säkerhetsläge, med ökande antal dataintrång och cyberattacker som följd. Arbetet med data- och integritetsskydd går hand i hand med informationssäkerhet och cybersäkerhet. Här är IMY en viktig länk. Fler behöver ta mer ansvar för att stärka arbetet med dataskydd samt informations- och cybersäkerhet. Det är centralt för att stärka både verksamheternas och samhällets robusthet, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

Över tre gånger så många tillsyner

IMY inledde under det föregående året 121 granskningar i form av tillsyner, där man avslutade 106. Det är en kraftig ökning mot 2021 då myndigheten avslutade 37 tillsyner.

Vid fem tillsynsärenden beslutade IMY om sanktionsavgifter till en sammanlagd summa av drygt 9,7 miljoner kronor. Det här är en nedgång från 2021 då sanktionsavgifter utdömdes i åtta fall till en sammanlagd summa av 32,5 miljoner. 

Under 2022 hanterade Integritetsskyddsmyndigheten sammantaget 15 800 ärenden och cirka en tredjedel av alla dessa, 5 300, rörde anmälningar av personuppgiftsincidenter. Näst vanligast (2 400 ärenden) var klagomål från enskilda. 

Till 2023 får myndigheten ett ökat ramanslag. 

– Hoten mot den personliga integriteten ökar. I de senaste årens budgetunderlag till regeringen har vi redovisat att grunduppdraget varit underfinansierat. Från och med 2023 har vi fått en större, permanent, höjning av ramanslaget vilket är mycket välkommet. Med fler kan vi göra mer och bidra ytterligare till ett tryggt informationssamhälle. Tillväxten ger oss goda möjligheter att minska våra balanser och handläggningstider, fortsätta effektivisera våra arbetssätt och ta ytterligare kliv i att ge stöd och vägledning till verksamheter, säger Lena Lindgren Schelin.

22 februari 2023Uppdaterad 11 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet, IMY

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng