IMY i strid mot söktjänst – som hävdar myndighetsövergrepp

Imy Kritiserar Verifiera

Foto: Adobestock

IMY utfärdar en reprimand och ett föreläggande mot företaget Verifiera. Verifiera erbjuder en söktjänst för domstolsavgöranden som innehåller uppgifter om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Företaget anser att IMY:s agerande är ett myndighetsövergrepp och kommer att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

– Det rör sig om mycket integritetskänslig information beträffande personer som är eller har varit i en mycket utsatt situation. För dessa personer kan ett offentliggörande av informationen vid en bakgrundskontroll leda till kännbara konsekvenser, till exempel i form av minskade möjligheter att bli aktuell för en anställning och utanförskap, säger Martin Wetzler, jurist på IMY.

Via Verifieras söktjänst får användare tillgång till känsliga personuppgifter i bolagets databas. Med känsliga uppgifter avses här uppgifter om att någon varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

210 000 domstolsavgöranden

I databasen finns samtliga domstolsavgöranden från 2008 och framåt enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Totalt rör det sig om cirka 210 000 avgöranden. IMY har nu beslutat att Verifiera måste vidta åtgärder så att det inte längre är möjligt att använda namn eller personnummer för att i företagets databas söka fram uppgifter om någon har genomgått psykiatrisk tvångvård eller vård för missbruk. 

Myndigheten menar att överträdelsen är av sådan omfattning att det hade kunnat bli tal om en sanktionsavgift mot Verifiera, men att man nöjt sig med att utfärda en reprimand och ett föreläggande.

– Vid bedömningen av om sanktionsavgift ska utfärdas har IMY bland annat tagit hänsyn till att det varit fråga om tolkning av ett undantag från det grundlagsskydd utgivningsbevisen ger samt att undantaget inte tidigare tillämpats av IMY eller någon domstol och som lämnat visst utrymme för olika bedömningar. IMY har därför kommit fram till att det i det här fallet inte vore proportionerligt att påföra bolaget en sanktionsavgift för de konstaterade överträdelserna, säger IMY:s generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

“IMY:s agerande ett myndighetsövergrepp”

Verifiera menar i sin tur att IMY:s agerande påminner om censur.

– IMY:s agerande är ett myndighetsövergrepp. Utan lagstöd och behörighet tar man sig friheten att förbjuda nyhetsbyråer med utgivningsbevis att publicera vissa handlingar från svenska domstolar. I dagligt tal kallar vi detta för censur.

– IMY har nu inlett kampen för vad som ser ut att vara myndighetens långsiktiga mål, nämligen att helt förbjuda nyhetsbyråer att tillhandahålla rättsdatabaser med offentliga handlingar från våra domstolar. Resultatet kommer att bli en kraftig begränsning av medias möjligheter att göra personresearch och att granska våra makthavare, säger Verifieras ansvarige utgivare Gunnar Axén.

Verifiera kommer nu att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

– Vid två tillfällen tidigare har en riksdagsmajoritet avfärdat förslag om inskränkningar av Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen som haft samma syfte som det beslut som IMY nu fattat, nämligen att försvåra medias och allmänhetens möjlighet att utnyttja offentlighetsprincipen och få tillgång till allmänna handlingar.

– Vi kommer att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten och är övertygade om att domstolen kommer att fastslå att Integritetsskyddsmyndigheten inte kan begränsa tryck- och yttrandefriheten utan lagligt stöd och i strid mot Yttrandefrihetsgrundlagen, säger Gunnar Axén.

13 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssoninformationssäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng