Nytt regeringsuppdrag – Skolverket tar fram digitaliseringsstrategi

Elev Redovisar För Klass

Skolverket har fått regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till ny nationell digitaliseringsstrategi för åren 2023-2027. Planen är att strategin bland annat ska leda till ökad likvärdighet och i måluppfyllelse i förskolan och skolan. Voister har pratat med Skolverkets Helena Elwin. 

Den rådande digitaliseringsstrategin löper ut 2022. Nu har regeringen gett Skolverket uppdraget att föreslå en nationell digitaliseringsstrategi för 2023-2027. Förhoppningen är att strategin ska leda till högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet.

Voister har pratat med Helena Elwin, chef på enheten för allmändidaktik och skolans digitalisering på Skolverket. 

Vad kommer skillnaderna vara i förslaget till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027 jämfört med tidigare strategier? Och varför?

– Det är nog lite för tidigt att uttala sig explicit på denna fråga. Vi är ju i inledningen av arbetet. Men, Skolverket vill skapa mer likvärdiga förutsättningar mellan olika typer av huvudmän och skolformer samt skapa förutsättningar och stöd för verksamhetsutveckling och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmannanivå och på skolenhetsnivå. Samtidigt kommer vi ha eleven och undervisningskvalitet i fokus.

Hur ska ni få till en mer likvärdig skola med hjälp av nya digitaliseringsstrategin? Och hur ska den leda till högre måluppfyllelse?

Vi vet att många skolhuvudmän medvetet har arbetat efter den nuvarande strategin, men vi har också förstått att det finns huvudmän och skolor som inte har tillägnat sig den. Skolverket ser det därför som viktigt att den nya strategin blir känd i skolväsendet men också i skolsektorn i stort. Det kan ske genom att Skolverket genomför implementeringsaktiviteter, exempelvis kommunikationsaktiviteter, för att fler ska arbeta efter den.

Vi kan också använda oss av myndighetens pådrivande roll inom sektorsansvaret för skolans digitalisering. På så sätt förbättras möjligheterna till en ökad likvärdighet. Målsättningarna kan bidra till verksamhetsutveckling för en stärkt likvärdighet gällande elevernas digitala kompetens, ökad måluppfyllelse genom att den potential som digitaliseringen har tas tillvara i hela skolväsendet samt att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration.

I uppdraget ingår även att designa strategin så att den särskilt beaktar utmaningar och risker för barn i yngre ålder vid nyttjandet av digitala verktyg. 

Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 15 december i år.

 

 

6 juli 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonskola

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng