Nu fasar offentlig sektor ut faxen

Vårdsäng Och Fax

Sedan första mars i år är det möjligt att påbörja utfasningen av faxen inom svensk offentlig sektor. I Ineras projekt Säker digital kommunikation (SDK) har myndigheter, regioner och kommuner samarbetat och tagit fram ett säkert sätt att kommunicera dem emellan som nu blir en nationell tjänst.

Bakgrunden är det stora behovet av att kunna ersätta manuella sätt att utbyta känsliga och sekretessklassade uppgifter med digital kommunikation. Faxen används fortfarande i stora delar av offentlig sektor, särskilt inom hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten och dess verksamheter. Känslig information hanteras dock inte bara via fax, utan också via andra manuella och osäkra sätt såsom brev, telefon och vanlig e-post. 

Syftet med SDK är att skapa förutsättningar för tryggare, enklare och snabbare informationsutbyte mellan välfärdens olika aktörer och därigenom bidra till bättre service till invånarna, säger Caroline Hagberg, affärsområdeschef verksamhetstjänster på Inera.

Tjänsten är en leverans från det samverkansprojekt som Inera har drivit sedan 2018, med många organisationer involverade. Styrningen av projektet har skett i samverkan med bland annat Myndigheten för digital förvaltning (Digg), SKR och Adda samt flera regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Mer än hundra organisationer inblandade

Totalt har över hundra organisationer varit engagerade under projektets löptid i styrgrupp, som piloter och i en referensgrupp. Att så många aktörer deltagit i projektet beror på det stora intresset och visar att säker och digital kommunikation är en nationell fråga som inte kan lösas separat för varje verksamhetsområde eller av enskilda aktörer, menar Caroline Hagberg. 

 SDK skapar alltså förutsättningar för en säker och enhetlig hantering av känslig information genom överföring av digitala meddelanden. De viktigaste delarna i SDK är ett gemensamt meddelandeformat och en gemensam stödjande infrastruktur som gör att alla organisationer som ansluter till SDK kan skicka och ta emot SDK-meddelanden mellan sina lokala it-system.

 Det finns också en gemensam källa med adressuppgifter, SDK Adressbok. Den bidrar till att lösa tidigare problem med lokala faxlistor, adresser med mera och att sändare och mottagare inte säkert kunnat hitta varandra.

Vi har även definierat gemensamma regelverk inom informationssäkerhet som gör att alla aktörer vet vilka krav som gäller och enklare kan leva upp till det i sin hantering av känslig information, säger Caroline Hagberg.

Bygger på EU-ramverk

SDK bygger på EU-ramverket eDelivery som Digg ansvarar för i Sverige. eDelivery är ett så kallat meddelandeblock som specificerar hur meddelanden kan skickas mellan två organisationer på ett enhetligt sätt. SDK är en tillämpning som använder Diggs plattform för eDelivery. Både Diggs plattform och SDK ingår i den nationella digitala infrastrukturen som uppfyller kraven på en god informationssäkerhet, och som fungerar som stöd för att alla verksamheter inom välfärden ska kunna kommunicera på ett säkert och effektivt sätt.

Anslutande organisationer behöver, förutom tillgång till SDK, också själva ha eller anskaffa ett system eller program där användaren kan skicka och ta emot meddelanden som är anpassat enligt SDK:s specifikationer. Vidare krävs ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för att leva upp till de krav som ställs inom ramen för SDK-federationen.

 De nya arbetssätt som införs hos verksamheterna när de börjar använda SDK behöver leva upp till tillämpliga informationssäkerhetskrav.

Många olika användningsområden

Socialtjänsten kan skicka och få svar på begäran om utdrag ur belastningsregistret från Polisen, och Polisen kan skicka orosanmälningar digitalt till socialtjänsten istället för att faxa som idag.

Ett exempel på användningsområde är att handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan skicka information digitalt mellan varandra med hjälp av SDK istället för att, som idag, ringa varandra. Ett annat exempel är när patientinformation kan skickas via SDK i stället för att faxas eller skickas via brev, till exempel när en patient skrivs ut från specialistvård på ett sjukhus i en region för fortsatt behandling i kommunal hälso- och sjukvård.

Ett tredje exempel är att socialtjänsten kan skicka och få svar på begäran om utdrag ur belastningsregistret från Polisen, och Polisen kan skicka orosanmälningar digitalt till socialtjänsten istället för att faxa som idag. Det här är verksamhetsprocesser som sker många gånger varje dag hos statliga myndigheter och i alla kommuner och regioner.

Hur många aktörer inom offentliga Sverige tror ni kommer att använda SDK under 2022?

I den bästa av världar hoppas vi att de närmare 150 organisationer, som i dagsläget uttryckt intresse för och har ambitionen att ansluta till SDK, kommer igång med tjänsten under året.

Men det kommer att ta tid att få ett brett och stort genomslag, det vill säga nyttan kommer att komma successivt, men för SDK till skillnad från många andra nationella tjänster finns ändå förutsättningar för att det kan gå snabbare. Både för att det handlar om ostrukturerat informationsinnehåll som inte kräver att alla parter måste vara ense om det exakta informationsinnehållet i SDK-meddelandena, och för att vi har ett tryck i frågan på alla nivåer.

SDK kan göra skillnad på riktigt. Vi har nu tagit ett viktigt kliv när det gäller digitaliseringen inom offentlig sektor, och börjat bidra till nytta både för verksamheterna och oss som invånare.

21 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng