Krav på AI-center

Sverige Flagga

AI är en förutsättning för framtidens välfärd. För att lyckas krävs kraftiga satsningar omgående, en ökad investeringsjämvikt mellan offentlig sektor och privata aktörer samt ett nationellt AI-centrum. Det menar Patrick Eckemo på Digg. 

Sverige är för litet för att jobba på olika sätt. Därför måste vi satsa på ett nationellt AI-center där olika aktörer kan satsa och samarbeta ihop. Om vi väntar kommer vi att hamna efter andra länder som just nu investerar hårt i AI, säger Patrick Eckemo, senior rådgivare på Digg. 

Under AI Summit 2020 pratade Patrick Eckemo om hur AI är en förutsättning för framtidens välfärd. Med utgångspunkt i de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030 påtalade han vikten av innovation och handlingskraft nu, inte senare.

Samtliga av de 17 målen kräver innovation, och en stor del av dem kan lösas med hjälp av AI. Vår förmåga att möta utmaningarna är avgörande för vår framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation, för vårt näringsliv och för vår välfärd.

Patrick Eckemo menar även att det finns en stor potential i att exportera paketerade lösningar på de här välfärdsutmaningarna, just därför att de är globala. Samma sak gäller en hållbar omställning.

Upp till 50 procent av alla arbetsuppgifter kommer att automatiseras de närmsta 20 åren. Att kunna hantera den samhällsförändringen kommer att vara avgörande för alla länder. Vi i Sverige har en bra omställningsförmåga, och det skulle vi kunna paketera och exportera.

Spara 140 miljarder

Enligt Diggs beräkningar kan man genom att införa AI spara in 140 miljarder kronor årligen, endast inom offentlig förvaltning, Men dessa pengar kommer aldrig att dyka upp om inte Sverige satsar och investerar, vilket kräver ledarskap och proaktivitet, menar Patrick Eckemo.

Patrick Eckemo

Patrick Eckemo, senior rådgivare på Digg.

Om vi fortsätter som vi gör nu kommer vi på grund av de demografiska utmaningarna i landet behöva anställa 500 000 fler i välfärdssektorn till 2026, där 200 000 av dem är helt nya rekryteringar. Ett finansgap som beräknas till 90 miljarder.

Tänker vi istället digitala resurser får vi ett nytt, lägre normalläge. Men det innebär att vi på kort sikt måste investera och ha högre kostnader, för att sedan nå lägre utgifter framöver. Ju längre vi väntar med att satsa desto mer ökar kostnaderna, samtidigt som det tar längre tid att räkna hem investeringarna. Så det är viktigt att agera nu.

Mer jämvikt krävs

Ett problem i Sverige är att privata aktörer, exempelvis Wasp, Ericsson och Saab, satsar mycket mer pengar på AI än vad offentlig sektor gör. För att skapa förutsättningar att kunna nyttja AI tillsammans och stärka svensk konkurrenskraft krävs en ökad jämvikt mellan privata och publika investeringar, menar Patrick Eckemo.

Men många kommuner har inte rätt förutsättningar, de kan exempelvis ha en kompetensbrist, eller är inte förberedda på förtroende- och säkerhetsfrågor. Och finns det inte tillräckliga förutsättningar så hamnar idéerna på prototypkyrkogården. Där landar enligt Gartner över 90 procent av alla AI-tillämpningar.

Enligt Digg finns en lösning på många av problemen. Myndigheten vill samla alla aktörer i Sverige, exempelvis näringsliv, myndigheter, akademier och institutioner, forskningscenter och offentlig sektor i ett nationellt AI-center.

Det finns ett antal viktiga delar och förmågor i ekosystemet för AI, bland annat vad gäller data, teknik, utbildning, forskning, testbäddar och riktlinjer. Ingen enskild aktör kan tillhandahålla alla de här förmågorna. En liten kommun kanske inte kan ha någon av de här förmågorna, utan måste förlita sig på att det finns ett ekosystem man kan nyttja.

Därför vill vi se ett nationellt AI-center där vi fokuserar, samverkar och satsar tillsammans. Det är helt avgörande för att vi ska lyckas med AI. 

Diggs förslag för att öka gemensamma förmågan i offentlig förvaltning.

  1. tydligare styrning och ledning,
  2. ändamålsenlig rättsutveckling,
  3. bättre förutsättningar för kompetensförsörjning,
  4. gemensamt kompetens och leveransstöd,
  5. gemensam digital infrastruktur,
  6. data som strategisk resurs,
  7. ett ekosystem för samarbete och innovation. 

12 november 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng