Glöm it i skolan

larare-visar-tre-elever-med-padda.jpg

Skolans digitalisering handlar mer om att driva förändring och mindre om teknik, där ansvaret ligger på skolledare och huvudmän menar Lars Lingman på Skolverket.

– Digital kompetens ur ett brett perspektiv är en central komponent för en framgångsrik implementering av den nationella strategin. I digitaliseringsstrategin trycks det på lärarnas förmåga att välja adekvata lärverktyg, men även ledningsskiktets förmåga att leda och utveckla skolornas verksamhet enligt strategins mål och riktlinjer, säger Lars Lingman, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket.

Ur skolvärldens perspektiv är den nationella strategin försenad, men för Skolverket har arbetet pågått relativt enligt plan sedan det ursprungliga förslaget presenterades för drygt två år sedan.

– Vi styrs av regleringsbrevet och fick instruktioner att arbeta i linje med förslaget redan för över ett år sedan. Men det är viktigt för Skolsverige med tydliga riktlinjer för det fortsatta arbetet och jag förstår att det är uppskattat att strategin nu är på plats.

Värdefull erfarenhet

Lars Lingman betonar att digitalisering inte handlar om it i skolan utan om att utveckla nya arbetssätt.

– Det är en viktig grundläggande insikt att digitaliseringen är ett förändringsprojekt, inte ett it-projekt. Många skolledare har lång erfarenhet av förändringsarbete och den erfarenheten är värdefull även när det gäller att driva skolans digitalisering.

Samtidigt kan inte ens den mest erfarna skolledare vara en trovärdig förändringsledare utan viss egen digital kompetens.

– Digitaliseringen omfattar och påverkar så många verksamhetsområden idag, till exempel administration och elevhälsa. Digital kompetens behöver alla och den innebär något annat än att leda förändring.

Träden och skogen

Digital kompetens eller digitalisering, oavsett vilket perspektiv man än utgår från väcker det stora och komplicerade frågor.

Många skolledare har lång erfarenhet av förändringsarbete och den är värdefull även när det gäller att driva skolans digitalisering.

Lars Lingman, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket

– För att undvika att springa på alla bollar bör varje skola eller skolenhet försöka identifiera vad just de behöver utveckla och förbättra, där digitalisering är ett av flera möjliga verktyg för att adressera organisationens utmaningar.

Olika digitala system och lösningar som inte kommunicerar eller samverkar på ett bra sätt orsakar problem i många organisationer. Lars Lingman framhåller digitala ekosystem som en nyckelfaktor för skolans utveckling.

– Det är nog så komplext att planera och skapa användarvänliga digitala ekosystem, inte minst för att ekosystemtanken definieras på lite olika sätt. Men det är viktigt att utgå från intressenternas behov och komma ihåg att detta är en arbetsmiljö som kan vara av samma dignitet som vår fysiska arbetsmiljö. Forskningen visar att fungerande samarbeten mellan it-avdelning och skola, där båda parter är lyhörda och intresserade av den andres erfarenheter och verklighet, är en förutsättning för att skapa välfungerande digitala ekosystem.

Bygga kompetens

Skolverket arbetar på flera sätt för att stödja skolledarna med det förändringsarbete som kallas skolans digitalisering.

– Det finns utbildningsmoduler på vår webbplats som kan vara utgångspunkt i arbetet med att bygga digital kompetens i den egna organisationen. Utbildningsmodulen Leda digitalisering riktar sig till ledare på olika nivåer i skolan och där kan man höja sin kompetens kring att leda förändringsarbetet kopplat till skolans digitalisering.

Under våren 2018 inleder SKL i samarbete med Skolverket och skolhuvudmän arbetet med att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin. Till hösten kommer det att finnas högskolekurser i programmering för lärare i matematik och teknik.

– Kraven på programmering är en förändring i styrdokumenten och här kan det behövas en hel del kompetensutveckling. De kommande högskolekurserna men också webbkursen Om programmering, är ett svar på den utmaningen, avslutar Lars Lingman.

7 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng